KUKI’S original promotion

CAMERA BY SHOICHIRO KATO,TAKESHI KAWANAKA

EDITOR BY SHOICHIRO KATO,MAHO KURITA

DIRECTION BY SAORI NISHI(KUKI)

CHOREOGRAPHEDBY SAORI NISHI(KUKI)

DANCED BY AYUKO KIYOTA,EMI UCHIYAMA,MIWA SHIBATA,MAHO KURITA,SAORI NISHI